top of page

אספקה ומשלוחים

זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים באתר מתייחסים לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים).

מאיה מינה ("העוסק") אינו אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, סגר חלקי/כללי במשק בשל החלטת ממשלה (בין היתר בשל התפשטות נגיף הקורונה) ונזקי טבע.

כל סיבה אחרת שאינה בשליטת העוסק.

מסיבה כלשהי הקשורה עם ספק הובלת המוצרים ו/או מבצע השליחות מטעמו.

יצוין כי יתאפשר איסוף עצמי של המוצרים בתיאום מראש עם העוסק, בדוא"ל שכתובתו: hello@cusomo.com או

במס' טל': 050-7711334

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (להלן בהתאמה: "הלקוח" ו-"החוק").

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר זה, באמצעות הודעה בכתב לעוסק, שיפורטו בה שמו המלא, מספר תעודת הזהות של הלקוח ומס' ההזמנה (להלן: "הודעת הביטול"), החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה והכל בהתאם להוראות החוק. החזרת המוצר תעשה לכתובת העוסק, שהינה רח' סוקולוב 69 ת"א ("כתובת העוסק"), במשלוח על חשבון הלקוח.

את הודעת הביטול יש לשלוח לדוא"ל: hello@cusomo.com

 

מובהר בזאת, כי על המוצר להיות מוחזר לעוסק באריזה המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, יחזיר העוסק בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו מסכום התמורה, להוציא דמי ביטול ועמלות סליקה נלוות כמפורט מטה. ביטול העסקה או בקשת החלפה תעשה באמצעות החזרת המוצר לכתובת העוסק במשלוח על חשבון הלקוח.

במידה ולא הודיע הלקוח לעוסק על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה אישור הלקוח כי לא נפל שום פגם וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד העוסק לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

 

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, יחזיר העוסק ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות העוסק בהתאם להוראות החוק. על הלקוח להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.

החזרת/החלפת מוצרים תתאפשר עד 14 יום ממועד האספקה וכנגד הצגת חשבונית מקורית, או הוכחה אחרת שתניח דעתו של העוסק לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגמו, באריזתם המקורית ובלבד שבמוצרים לא נעשה כל שימוש, וכן כי לא נלבשו.

במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה (אך לא יותר מ-100 ש"ח).

בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה שיתווספו לדמי הביטול, והכל בהתאם לנהלי עבודת חברת האשראי.

העוסק יהיה רשאי לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

התגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום/ סגר כללי או חלקי עקב החלטת ממשלה (בין היתר בשל הנחיות הממשלה הנוגעות למלחמה בהתפשטות הקורונה) ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

אזל המוצר מהמלאי.

במקרים הנ"ל, הודעה על ביטל הזמנה תימסר לקונה בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההזמנה.

העוסק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר כלשהו שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פסקה זו לעיל.

העוסק שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שימצא לנכון.

bottom of page