top of page

מדיניות החנות

אחריות העוסק

העוסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לכל משתמש ו/או לגולש ו/או ללקוח ו/או צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז העוסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה ("ההזמנה" או העסקה").

תמונות המוצרים באתר זה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

העוסק לא יישא באחריות כלשהי העולה על הסכום ששולם תמורת המוצר הנרכש באתר זה ("התמורה"), וכן בכל נזק שאינו נזק ישיר בלבד שנגרם עקב מעשה או מחדל של העוסק וזאת עד לסכום התמורה כאמור.

העוסק אינו אחראי לשימוש שייעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או העוסק לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.

 

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, ו/או זכויות היוצרים הקיימים באתר זה  הינם בבעלותו הבלעדית של העוסק ("הזכויות"). הזכויות הנ"ל חלות בין השאר, על הנתונים המופיעים באתר זה, לרבות רשימת המוצרים, תיאורם, עיצובם ופרטים הנוגעים להפעלתם.

בנוסף, כל התכנים ו/או המידע המופיעים באתר זה מכל מין וסוג הינם בבעלותו הבלעדית של העוסק ("המידע").

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב מוצרים וכיוב' ואין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר זה, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת העוסק מראש ובכתב.

 

שמירה על סודיות, פרטיות ואבטחת מידע 
א.    פרטיות משתמשי האתר חשובה מאד לעוסק, והעוסק נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לו על ידי המשתמשים.
ב.    כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, העוסק מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
ג.    בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמש מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: "המידע"): א) מידע שהמשתמש מוסר ביודעין. הנרשם לאתר מאשר שהוא מסר את המידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. הלקוח יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו; ב) מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים בהם צפה המשתמש, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמש וכד').
ד.    העוסק אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלו.
ה.    העוסק נוקט במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. יחד עם זאת, ידוע כי מידע שלקוח בוחר לפרסם באתר כגון, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו' אינו בגדר מידע פרטי. העברת הנתונים באתר זה מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטחSSL .
ו.    כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL ("פרטי כרטיס האשראי"). במקרים שאינם בשליטת העוסק ו/או נובעים מכוח עליון, העוסק לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, במקרה בו פרטי כרטיס האשראי יגיעו לגורם עוין ו/או יעשה בהם שימוש שלא בהרשאה או כדין על ידי אותו הגורם. העוסק מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר זה אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה, אספקת המוצרים והעברת אינפורמציה ללקוח.
ז.    העוסק עושה מאמץ לספק ללקוחותיו שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
ח.    העוסק יהא רשאי לעשות שימוש ב-"עוגיות" Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies  אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
ט.    השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמים בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies)  לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד';
י.    המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעוסק ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין;
יא.    העוסק יוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שיידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם יתמזג עם גוף אחר ו/או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בעוסק ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל העוסק כי הנרשמים לאתר ביצעו מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בעוסק ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם העוסק.
יב.    רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העוסק ו/או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהעוסק בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.
יג.    למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי העוסק בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
יד.    הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על   סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור
טו.    העוסק רואה בגולש ברשת האינסטגרם אשר העלה תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי האתר יחד עם התיוג של המותג #Cusomo  כמי שהזמינה את העוסק ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות חברתיות בהן יש לאתר עמוד. גולש אשר אינו מעוניין בהצגת התמונות שהועלו על ידו באופן הנ״ל מוזמן לפנות לעוסק בדוא"ל שכתובתו:hello@cusomo.com  , והסרת התמונות תתבצע מיידית. 

bottom of page